Midsummer-Night' S Juno'S  Bassethound kennel
Menü

 

 


 

 

 

 
KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZATA (MEOE)

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK

A BASSETHOUND KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZATA

1. Általános rendelkezések

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete saját hatáskörében, vagy helyi szervezetei, illetve a fajtaklubok útján kutyakiállításokat rendez.

A kiállítások lehetnek:

    nemzetközi CACIB /várományt adó/ kiállítások

    nemzeti /országos/ CAC kiállítások

    klubkiállítás CAC cím kiadásával

    derby CAC kiállítás

    speciális /egyes fajtákra meghirdetett/ kiállítás

    fajtakiállítás CAC cím kiadása nélkül

    tájjellegű kiállítás

    champion kiállítás

    speciális kiállítás – egyedi engedély alapján

 A kiállítások engedélyezése:

   Nemzetközi CACIB kiállítás rendezéséhez az FCI engedélye szükséges. A CACIB kiállítások helyét és időpontját mindig az előző évben jelöli meg a MEOE elnöksége. Az elnökség határozatát követően kell a MEOE Központi irodájának gondoskodnia az FCI engedélyének beszerzéséről.

   Nemzeti /országos/ CAC kiállítások iránti kérelmet a Küllembírói Testület útján kell a MEOE elnökségéhez eljuttatni, szintén a rendezést megelőző évben. A CAC kiállítások helyszínéről a MEOE Országos Tanácsa titkos szavazással dönt. A kiállítások pontos időpontjának meghatározásánál figyelemmel kell lenni a CACIB kiállítások, illetve a környező országok nemzetközi kiállításainak időpontjára is, valamint a helyi jellegre.

   Klubkiállítások, fajtakiállítások és tájjellegű kiállítások engedélyezése iránti kérelmet szintén a rendezvényt megelőző évben kell a Küllembírói Tanácshoz benyújtani. A felsorolt kiállítások engedélyezése az elnökség hatáskörébe tartozik. Az időpontok meghatározásánál figyelemmel kell lenni a MEOE más rendezvényeire is, különös tekintettel a nemzetközi kiállítások időpontjára, amelyekkel egy napon más rendezvény nem rendezhető. Tájjellegűnél a környező CAC kiállítások időpontját figyelembe kell venni.

 A jóváhagyott kiállítások helye, és időpontja nem változtatható meg az Elnökség engedélye nélkül, a nevezési határidő előtt a változást országosan meg kell hirdetni.

 2. A kiállításokon való részvétel 

A MEOE vagy szervezetei /továbbiakban MEOE/ által rendezett kiállításokra kizárólag az FCI által elismert nevezési lappal rendelkező kutyák nevezhetők be.

Magyar természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság tulajdonában lévő kutya kizárólag a MEOE által honosított származási lappal nevezhető be.

A kiállítás területére csak az adott kiállításra benevezett és érvényes állatorvosi oltási igazolvánnyal rendelkező kutya vihető be.

A kutyák által okozott minden néven nevezhető kárért a kutya tulajdonosa a felelős. Harapós kutya csak „harapós” jelzéssel, szájkosárral és rövid pórázon tartható a kiállításon. Az ilyen kutyáról a szájkosarat csak a bírói körben szabad levenni, a bíró utasítására.

A kiállítás területére történő belépéskor a kutyák állatorvosi oltási igazolványát ellenőrzik. Ha a kutya nem rendelkezik ilyen igazolvánnyal, a kiállítás területére történő belépését meg kell tagadni.

A kiállítás területén a kutyákat szabadon engedni tilos, kivéve sport bemutatón - a körön belül.

 3. Nevezési feltételek

A kutya tulajdonosa a nevezési határidő lejártáig /beérkezés dátuma/ jogosult a kutyát benevezni.

A nevezési laphoz minden esetben csatolni kell:

   a pontosan és olvashatóan kitöltött nevezési lapot

   a származási lap másolatát

   a nevezési díj nevezési határidőig történő befizetésének igazolását /feladóvevény másolat/

   munka osztályba történő nevezéshez a fajtára kötelezően előírt munkavizsga letételét igazoló, az FCI által elfogadott bizonyítvány másolatát

   champion osztályban történő nevezéshez előírt igazolás: valamely ország nemzeti champion bizonyítványának másolata, vagy nemzetközi szépségchampion bizonyítványának másolata

Minden kiállításra csak tetovált kutyát lehet benevezni, ha a kutya 1989. január 1. napja után Magyarországon született.

A kiállító a nevezési lap beküldésével egyidejűleg kötelezettséget vállal a nevezési díj befizetésére is. /A nevezési díj semmilyen esetben nem téríthető vissza./

A kiállító a nevezési lap aláírásával kötelezettséget vállal a kiállítás kezdési, illetve zárási idejének betartására. A kiállítás területéről a kiállítás befejezése előtt a kutya csak kivételes esetben, a MEOE, vagy a rendező szervezet elnökének, illetve a vezető bíró írásbeli engedélyével vihető ki.

A nevezési lapon közölt adatokért a kutya tulajdonosa az aláírással és a beküldéssel egyidejűleg felelősséget vállal arra, hogy a kiállítási szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Nem nevezhetők és nem bírálhatók a kiállításokon a rejett-, egyheréjű, vagy heresorvadásban szenvedő, beteg öreg kutyák, a tüzelő szukák, valamint a láthatóan vemhes, (kb. 40 napos), szoptatós, vagy almos kutyák.

A kiállításokon –kivétel a tájjellegű kiállítás- a helyszíni nevezés nem lehetséges.

Azt a kiállítót, aki sportszerűtlen magatartást tanúsít, a kiállítás területéről ki kell utasítani. MEOE-tag esetében fegyelmi eljárás alá lehet vonni. A MEOE a sportszerűtlen magatartást tanúsító kiállítók tulajdonában lévő kutyák nevezését visszautasíthatja; erről az elnökség dönt.

Minden kiállító köteles a kiállításra magával hozni a benevezett kutya származási lapját és teljesítményfüzetét abból a célból, hogy a kiállításon elért eredmény rávezethető legyen.

A bírálat alkalmával a bíró jogosult a felvezetett kutya törzskönyvi, és tetoválási számának egyezőségét ellenőrizni. 

4. A kiállítás 

    A kiállító felelős azért, hogy a benevezett kutyával a bírói körben időben megjelenjen. Amennyiben az adott osztály bírálatát lekési, a bírálat befejezése után kérheti, hogy a bíró minősítse a kutyát, de nem tarthat igényt kitűnő minősítés esetén sem a győztes cím kiadásának megismétlésére. Az osztály bírálatának megkezdését követően az elkésett kutya csak a bíró külön engedélyével léphet a bírói körbe.

   A bírói körben a bírálat megkezdése után a bírálandó osztályba tartozó kutyákon és felvezetőiken kívül csak a bíró, az írnok, a ringtitkár és szükség esetén a tolmács tartózkodhat. Kivételt képez a MEOE elnöke, a Küllembírói Tanács elnöke, a vezető bíró, vagy az általuk megbízott személy; a bírálatba azonban senkinek sem szabad beleavatkoznia.

   Támadó, harapós kutyák, amelyek nem hagyják magukat végigtapintani, nem kaphatnak minősítést. Ilyenkor a bírálati lapra rá kell vezetni, hogy a kutya nem bírálható, és az okot is meg kell jelölni.

   A kiállításokon csak a katalógusában szereplő kutyák bírálhatók, kivétel a tájjellegű kiállítás.

   A kiállítás rendezője az elfogadott nevezéseket minden esetben köteles visszaigazolni. 

5. Átsorolás 

Ha a kutya tulajdonosa a munka-, vagy champion osztályba történő nevezéskor nem csatolta a nevezéshez a szükséges igazolásokat, a katalógus összeállításakor a rendező szervezet jogosult a kutyát automatikusan a nyílt osztályba sorolni.

A bíró jogosult a kiállításokon a nem megfelelő osztályban lévő kutyát a megfelelő osztályba átsorolni. /Ez csak kor, nem, nagyság, szín- és szőrváltozat vonatkozásában lehetséges. Ha a rendező szervezet elírást követ el, a vezető bíró feladata a beküldött nevezési lapot ellenőrizni, és a nevezési lapnak megfelelően a helyszínen a kutyát abba az osztályba átsorolni, ahova a tulajdonos nevezte és csatolta a szükséges igazolásokat. A megfelelő mellékletek hiányában a kutyát a kora szerinti – illetve ahol a katalógusban szerepel – osztályban kell elbírálni. Egyéb esetben átsorolást a bírálati lapon és az összesítőn is fel kell tüntetni. Az osztályba sorolásnál a nevezéskori állapot az irányadó. Átsorolási joga a vezető bírónak van.

6. Kiállítási osztályok

- 1. BÉBI OSZTÁLY /3-6 hónapos korig/

A bírálati lapon leírást kapnak

- 2. KÖLYÖK OSZTÁLY /6-9 hónapos korig /

A kutyák csak leírást kapnak; több kutya esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással.

A kutyák fehér szalagot kapnak ígéretes vagy nagyon ígéretes differenciálás lehetőségével.

- 3. FIATAL OSZTÁLY /9-18 hónapos korig /

A kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetén a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a Hungária Prima Junior /HPJ/ címet, amelyhez egy kék-fehér szalag, és egy HPJ kártya jár.

- 4. NÖVENDÉK OSZTÁLY /15-24 hónapos korig /

Nevezhető minden korhatáron belül lévő kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. A kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetén a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet, amelyhez egy nemzeti színű szalag, és egy kártya jár. A kitűnő II. kutya megkaphatja a Res. CAC címet /kártyával/.

- 5. NYÍLT OSZTÁLY / 15 hónapos kortól/

Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. A kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetén a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet, amelyhez egy nemzeti színű szalag, és egy kártya jár. A kitűnő II. kutya megkaphatja a Res. CAC címet /kártyával/.

- 6. MUNKA OSZTÁLY /15 hónapos kortól /

Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, amely rendelkezik a fajtára előírt, érvényes munkavizsgával. Ez az osztály csak azoknál a fajtáknál lehetséges, amelyeknél az FCI a nemzetközi szépségchampionátushoz megköveteli a munkavizsga teljesítését. Munka osztályban való induláshoz a nevezési határidőig kell megszerezni a munkavizsga bizonyítványt. Ebben az osztályban is leírást és minősítést kapnak a kutyák. Több kitűnő minősítés esetén a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet, amelyhez egy nemzeti színű szalag, és egy kártya jár. A kitűnő II. kutya megkaphatja a Res. CAC címet /kártyával/.

- 7. GYŐZTES /Champion/ OSZTÁLY

Nevezhető minden olyan kutya, amelyik a nevezési határidőig megszerezte a nemzeti, vagy nemzetközi szépségchampionátust. A kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetén a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a ”Champion osztály CAC” címet,  amelyhez egy nemzeti színű szalag, és egy kártya jár.

A kitűnő II. kutya megkaphatja a Res. CAC címet /kártyával/.

- 8. ÉRETT v. VETERÁN OSZTÁLY /7 ÉVES kortól /

Nevezhető minden 7. életévét betöltött kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire.

A kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetén a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya kaphat „Érett Osztály Győztese”  címet,  amelyhez egy nemzeti színű szalag, és egy kártya jár. Továbbá kaphat CAC, illetve II. Res. CAC címet /kártyával/.

 Egyéb feltételek:

    Minden kutya csak egy osztályba nevezhető

    Kor szerinti nevezésnél minden esetben a bírálat napja az irányadó 

7. A kiállításon elérhető minősítések és címek 

Az egyes osztályokban elérhető minősítések:

    kitűnő               kék szalag

    nagyon jó         piros szalag

    jó                     sárga szalag

    megfelelő         zöld szalag

A jelen szabályzatban az egyes kiállítási osztályoknál leírt győztes címek kiadása nem kötelező. Kiadásuk esetén fajtánként és nemenként az FCI előírásainak megfelelően jár el a bíró, különös tekintettel azoknál a fajtáknál, ahol többféle szín-, méret-, és szőrváltozat van.

Országos CAC kiállításokon a MEOE elnöksége által meghatározott fajtáknál színenként történhet a győztes címek kiadása, amely eltérhet a nemzetközi előírásoktól.

Egyéb kiadható címek:

 1.       CACIB

Nemzeti színű zsinór arannyal, és kártya, amely igazolja, hogy az adott kutya az adott kiállításon elnyerte a CACIB várományt. A kártyán fel kell tüntetni: „az FCI visszaigazolásának fenntartásával”.

-        CACIB váromány csak olyan kiállításokon adható ki, amelyeken azt az FCI külön engedélyezte

-        CACIB cím kizárólag akkor viselhető, ha azt az FCI hivatalosan visszaigazolta

-        A CACIB várományt a növendék-, nyílt-, munka- és győztes osztály kitűnő I., győztes (CAC) címet kapott kutyái közül  a legjobb kaphatja

-        A CACIB váromány kiadása nemenként történik, és fajtákon belül szín, szőrzet és nagyság tekintetében az FCI előírásai az érvényesek

-        Abban az esetben, ha az adott fajtát több bíró bírálja azon a kiállításon, akkor minden esetben ki kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a CACIB várományt kiadja. A kijelölt bíró jogosult a CACIB javaslat kiadására, és egyedül határoz anélkül, hogy ebben a kérdésben valakivel is tanácskozna

-        A CACIB váromány visszaigazolásának feltételeit az FCI előírásai tartalmazzák, ezek meglétét a bíró nem vizsgálhatja az adott kiállításon

2.       Reserve CACIB

Nemzeti színű zsinór ezüsttel, és kártya

A bíró a CACIB váromány kiadását követően a bírói körben lévő kutyához behívja a CACIB várományt elnyert kutya osztályában kitűnő II. Res. CAC minősítést kapott kutyát és ebből a konkurenciából választja ki a Reserve CACIB kutyát. Ez a cím akkor adható ki, ha a bíró meggyőződése, hogy a Res. CACIB címet kapott kutya kapná a CACIB címet, ha a CACIB címet kapott kutya nem lenne jelen.

3.       Hungária Fajtagyőztes (HFGY)

Arany zsinór, és kártya

A bébi és kölyök osztály kivételével valamennyi osztálygyőztes kutya konkurál a címért, nemre való tekintet nélkül.

A fajtagyőztes cím kiadását tekintve a bírónak figyelemmel kell lenni arra, hogy a kutya kvalitásai ennek megfeleljenek és a fajtagyőztes kutya méltó reprezentánsa legyen fajtájának.

Abban az esetben, ha az adott fajtát több bíró bírálja azon a kiállításon, akkor minden esetben ki kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a HFGY címet kiadja. 

4.       Hungária Derby Győztes (HDGY)

Piros-fehér zsinór

A MEOE évente egy alkalommal Derby kutyakiállítást rendez

A HDGY címért konkurálhat fajtánként és nemenként minden előző évben született kutya, amelyik az adott derby kiállításon a bírálat napjáig a 9 hónapos kort betöltötte, és kitűnő I. minősítést kapott a növendék-, nyílt-, vagy munkaosztályban.

A MEOE elnöksége egyes fajtáknál nagyság és szín szerint a HDGY cím kiadásánál -hasonlóan a CAC cím kiadásához – eltérést engedélyezhet.

 5.       Fiatal Klubgyőztes

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére a megrendezett klubkiállításon adható ki nemenként, a fiatal osztályban kitűnő I. HPJ címet kapott kutya részére. A bírálati lapra a „Fiatal Klubgyőztes” cím mellé az évszámot is fel kell tüntetni minden esetben.

 6.       Klubgyőztes

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére megrendezett klubkiállításon adható ki nemenként, a nyílt-, munka- és champion osztályban kitűnő I. győztes címet kapott kutyák összevetését követően- a bíró által legjobbnak tartott kutya részére.

Azoknál a fajtáknál, ahol több szín és méret létezik, a MEOE Elnökségének határozata szerint kell eljárni. A bírálati lapra minden esetben a cím mellé fel kell tüntetni az évszámot is.

7.       Tenyésztési nagydíj, tenyésztési díj

A tenyésztési nagydíj I-II-III. fokozatát kizárólag nemzetközi kutyakiállításon lehet kiadni. A tenyészcsoportban a rangsort a tenyésztő által felvezetett egyedek homogenitása szabja meg. Nevezési feltétel, hogy a tenyészcsoportban az egy tenyészetből származó legalább két különböző apától, vagy két különböző anyától származó legalább három, azonos fajtájú kutyával lehet indulni. A nevezésnek további feltétele, hogy a felvezetett kutyák az adott kiállításon legalább két kitűnő, és egy nagyon jó minősítést kapjanak. A Tenyésztési Nagydíjra helyszíni nevezés lehetséges.

A nevezés további feltétele a külön nevezési díj befizetése.

Nem CACIB kiállításon, ugyanezen feltételekkel lehet ezt a versenyt megrendezni, az elnyerhető címek a Tenyésztési Díj I-II-III. fokozata. Kétnapos kiállításon mindkét napon megrendezhető ez a verseny.

8.       Fajtacsoportgyőztes

Az FCI mindenkori előírásainak figyelembevételével a fajtacsoportbeosztásnak megfelelően a fajtagyőztes kutyák vehetnek részt ebben a konkurenciában. A vezető bíró feladata felkérni a fajtacsoportot bíráló bírót, akinek kiválasztásakor figyelemmel kell lenni az FCI bírói szabályzatában foglaltakra.

A fajtacsoportot bíráló bíró általában az első és második helyezett kutyát választja ki, akik a fajtacsoportgyőztes (BOG), illetve „reserve fajtacsoportgyőztes” (Res.BOG) címet kapják. Fenti címeket a kiállításon a bírálati lapra rá kell vezetni.

9.       A nap legszebb kutyája – Best Of Day

Két napos CAC, CACIB kiállítás esetén mindkét napon /ha nem BIS cím kerül kiadásra/ a vezető bíró által előre felkért bíró választja ki a megjelent fajtacsoport győztes kutyák közül. Az első helyezett a „Nap Legszebb Kutyája” /BOD/; míg a második helyezett a „Reserve Napgyőztes” /Res. BOD/ címet kapja.

Fenti címeket a kiállításon a bírálati lapra rá kell vezetni. 

10.     A kiállítás legszebb kutyája – Best In Show

A vezető bíró által előre felkért bíró választja ki a megjelent fajtacsoport győztes kutyák közül. Az első helyezett a „Kiállítás Legszebb Kutyája címet kapja /BIS/, míg a második helyezett a „Reserve Győztes” /Res. BIS/ címet kapja.

Fenti címeket a kiállításon a bírálati lapra rá kell vezetni.

A MEOE a kiállításokon egyéb versenyeket is rendezhet, pl. „Fiatal Felvezetők Versenye”, „Kutyapárok Versenye”. Ezen versenyekre minden esetben  a fajtacsoportgyőztesek kiválasztása előtt kerül sor. Ezeknek a szabályait az elnökség külön-külön megállapíthatja. Helyszíni nevezés lehetséges. A CACIB kiállítások kivételével egyéb egyéni díjfelajánlásokra is sor kerülhet – ezeket azonban a kiállítás reggelén a rendező szervezet elnöke köteles bejelenteni a vezető bírónak.

 

A Champion kiállítás speciális szabályai

 A MEOE évente egy alkalommal Champion kiállítást rendez, amelyre nevezni ez alábbi címek birtokában lehet:

%       Hungária Junior Champion

%       Valamely ország nemzeti championja

%       Nemzetközi szépségchampion

 

Ezen a kiállításon a kutyák csak kitűnő minősítést kaphatnak, részletes bírálati leírásban nem részesülnek; kivéve azokat, amelyeknél a bíró nem kívánja kiadni a kitűnő minősítést.

A champion kiállításon a kutyák csak champion osztályba nevezhetők koruktól függetlenül, nemenként.

A bíró csak sorolást végez, az első helyre sorolt kutya megkapja az adott év championja címet. A champion kan és szuka összevetésénél dönt a bíró arról, hogy melyik kutya kapja a Champion Kiállítás Fajtagyőztese /ChHFGY/ címet.

8. Kiállításon kívül elérhető címek

1.       Hungária Junior Champion /HJCH/

Oklevél és kupa

Teljesítésének feltétele 9-18 hónapos kor között 3, Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon kapott HPJ vagy fiatal Klubgyőztes cím, amelyek közül legalább egyet nemzetközi, vagy klubkiállításon kell elérni, két különböző bírótól. A Hungária Junior Champion cím nem jogosít a champion osztályba történő nevezéshez, a champion kiállításon azonban ennek a címnek a tulajdonában már lehet nevezni a kutyát.

2.       Hungária Champion /HCH/

Oklevél és kupa

Munkavizsgára kötelezett fajták esetében:

Három CAC cím, amelyet a kutya Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon növendék-, nyílt- vagy munka-; külföldi tulajdonban lévő kutyák champion osztályban elért, két különböző bírótól kapott. A három CAC cím közül egyet nemzetközi, vagy klubkiállításon kell megszerezni. Az első és utolsó CAC cím között egy évnek el kell telnie.

Munkavizsga eredmény, amely a fajtára előírt munkavizsga teljesítését jelenti, az adott munkavizsgán elérhető maximális pontszám

 

  


 

 

számláló
Indulás: 2004-11-22
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel,a legkedvezõbb áron és ingyenes konzultáció,a csillagjövõ oldalon. Katt!